ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คู่มือ งานพัสดุ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

     @@@...ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ

     @@@...การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 กฎกระทรวง


      @@@...กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ 2560

      @@@...กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

      @@@...กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560

      @@@...กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ

      @@@...กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

      @@@...กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐฯ

      @@@...กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560


 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลว. 17 ต.ค.2565

      @@@...ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลว. 17 ต.ค.2565...@@@


 คูู่มือการใช้งาน e-GP 2567  สามารถดาวน์โหลดได้ที่

      @@@...https://drive.google.com/drive/folders/1i_SXl9mBONx4H9jzA5Re33XYAmKKBmzP?usp=sharing...@@@

 

 คู่มือการแก้ไขข้อมูลรหัสงบประมาณ ในระบบ eGP

       @@@...https://drive.google.com/file/d/1niYhIjX7kE3mxZEG9ynGsNg2GHmaZanO/view?usp=drive_link...@@@