ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
“ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เต็มใจบริการ”


วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางบริการ ประสานภารกิจ สู่ผลสัมฤทธิ์พันธกิจมหาวิทยาลัย”


พันธกิจ
     1. สร้างจิตสำนึกในการให้การบริการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

     2. สนับสนุนและให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

     3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีระบบเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย

     4. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเลิศ