ข่าว/ประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : 28 ส.ค. 2566
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งบแผ่นดิน
วันที่ : 16 พ.ย. 2565
โดย :
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิม์พ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับหมึก)
วันที่ : 16 พ.ย. 2565
โดย :

[1]