รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

@@@...รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการกองกลาง  ประจำปีการศึกษา 2556...@@@

@@@...รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี   ประจำปีการศึกษา  2557...@@@

@@@...รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา  2558...@@@

@@@...รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี   ประจำปีการศึกษา  2559...@@@

@@@...รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี   ประจำปีการศึกษา  2560...@@@

@@@...รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี   ประจำปีการศึกษา  2561...@@@

@@@...รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี   ประจำปีการศึกษา  2562...@@@