รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี