นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว

Miss Duangtida Raksakaew


นักวิชาการศึกษา

-

NSTRU Blog

ประวัติการทำงาน1. หน่วยงาน / บริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง : อาจารย์

แผนก/สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

วันที่เริ่มต้น : 2553-08-01

วันที่สิ้นสุด : 2558-06-30

รายละเอียด :