นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว

Miss Duangtida Raksakaew


นักเอกสารสนเทศ

-

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว

Name-Surname : Miss Duangtida Raksakaew

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-07-2558