นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว

Miss Duangtida Raksakaew


นักวิชาการศึกษา

-

NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาวิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)