กิจกรรมการพัฒนาตนเองของบุคลากร1. หัวข้อ : หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

ประเภท : อบรม / ประชุม / สัมมนา

หมวดหมู่ : วิชาการ

สถานที : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่เริ่มต้น : 2561-12-19

วันที่สิ้นสุด : 2561-12-20

จำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม : 12 ชั่วโมง

รายละเอียด : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว รศ.ดร.นิมิตร มรกต และ ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้

Link เอกสารอ้างอิง : คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

รูปภาพ