รายวิชาที่สอน1. ปีการศึกษา : 2/2562

วิชา : 4123309 การโปรแกรมขั้นสูง

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 22 คน

รายละเอียด :


2. ปีการศึกษา : 2/2562

วิชา : 4122615 คอมพิวเตอร์ประยุกต์

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 15 คน

รายละเอียด :


3. ปีการศึกษา : 2/2562

วิชา : 4122615 คอมพิวเตอร์ประยุกต์

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 22 คน

รายละเอียด :


4. ปีการศึกษา : 2/2562

วิชา : 4122615 คอมพิวเตอร์ประยุกต์

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 16 คน

รายละเอียด :


5. ปีการศึกษา : 1/2561

วิชา : 4123512 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 6 คน

รายละเอียด : รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


6. ปีการศึกษา : 1/2561

วิชา : 4123202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 22 คน

รายละเอียด : ระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


7. ปีการศึกษา : 1/2561

วิชา : 4122212 ระบบฐานข้อมูล

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 2 ชม.   ปฏิบัติ : 2 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 38 คน

รายละเอียด : รายวิชาระบบฐานข้อมูลเป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษา