ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางโสภี แก้วชะฎา

Name-Surname : Mrs. Sopee Kaewchada

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-08-2551