งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์ / ผลงานสร้างสรรค์1. ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ เทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท : ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)

ชื่อผุ้ร่วมผลงาน : โสภี แก้วชะฎา, อุทัย คูหาพงศ์, สุนิษา คิดใจเดียว, หรัณย์ หมื่นรัก, แสงจันทร์ เรืองอ่อน, อวยพร ชูแก้ว และสมพร เรืองอ่อน

ปีที่เผยแพร่ : 2561

สถานที่ตีพิมพ์ : ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ชื่อผลงาน : การสำรวจความหลากหลายพันธุ์ข้าว แหล่งปลูกข้าว และการใช้ประโยชน์ของข้าวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท : ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)

ชื่อผุ้ร่วมผลงาน : วรรณชัย พรหมเกิด, จารีย์ พรหมเกิด, โสภี แก้วชะฏา, อุษา นุ้ยจันทร์ และวิเชียร ทองสิน

ปีที่เผยแพร่ : 2559

สถานที่ตีพิมพ์ : ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3. ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ประเภท : ตำรา-หนังสือ

ชื่อผุ้ร่วมผลงาน :

ปีที่เผยแพร่ : 2556

สถานที่ตีพิมพ์ :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

4. ชื่อผลงาน : ระบบฐานข้อมูล

ประเภท : เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผุ้ร่วมผลงาน :

ปีที่เผยแพร่ : 2556

สถานที่ตีพิมพ์ :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม