การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

          การเขียนโครงการ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงแนวทางของการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในปีนั้นๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเข้าใจและอธิบายลักษณะของโครงการได้มีความต่อเนื่องสอดคล้องในการกำหนดกิจกรรมภายในโครงการ และสามารถวางแผนตัดสินใจล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมีองค์ประกอบของโครงการ ตามตารางดังต่อไปนี้เอกสารอ้างอิง 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. (2562). คู่มือการเขียนแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 
     ใน การประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 สิงหาคม 2562). นครศรีธรรมราช : 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

วรรณวิภา วีระพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 1139 ครั้ง