กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA (Integrity and Transparency Assessment) : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากเครื่องมือการประเมินทั้ง 3 แบบ สามารถประเมินหน่วยงานภาครัฐได้ครอบคลุมและครบทุกมิติ นอกจากนี้เพื่อให้การประเมินนั้น ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการกำหนดกรอบในการประเมิน โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังต่อไปนี้

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) เป็นการประเมินการให้การเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ซึ่งจะประเมินความพร้อมรับผิด รวมทั้งเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Fee Index) โดยประเมินเรื่องการถูกชี้มูลความผิด การทุจริตต่อหน้าที่ และความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ซึ่งจะประเมินในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยจะตรวจสอบมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการประเมินคุณธรรมในการบริหารงาน

โดยสามารถศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th หรือ facebook.com/ita.nacc

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment : ITA ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

"ยกระดับคุณธรรม  สร้างความโปร่งใส   ปลอดจากการทุจริต"


By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 159 ครั้ง 2022-09-30 09:45:03

Comment แสดงความคิดเห็น