หลักการและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ITA (Integrity and Transparency Assessment) : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหลักการและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ--ITA-

A (Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          คือ มาตรการป้องกันการทุจริตและประเมินการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment : ITA จัดทำโดย ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

          ทำหน้าที่ประเมินการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ แทน ประชาชน 

          เกิดขึ้นจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ จึงได้ศึกษาและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตผ่านเครื่องมือการประเมินการปฏิบัติงาน

          ในระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 เครื่องมือ คือ 1) เป็นการประเมินจากการรับรู้ หรือประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือที่ใช้ประเมินก็คือ แบบสำรวจความคิดเห็น “Internal” โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในของหน่วยงานที่รับการประเมิน 2 แบบสำรวจความคิดเห็น “External” โดยเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่รับการประเมิน และ 3) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ “Evidence – Based” ประเมินโดยตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็น 2 รอบ 

 
By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 87 ครั้ง 2022-09-30 10:26:17

Comment แสดงความคิดเห็น