หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)หลักธรรมาภิบาล--Good-Governance-

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม เป็นหลักการสำคัญที่ภาครัฐควรยึดถือในการบริการประชาชนเพื่อนำมาสู่ประโยชน์ของทุกคนในสังคม

ในหลักธรรมมาภิบาลนั้นมีองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักนิติธรรมคือมีกฎระเบียบต่างๆ ที่สมาชิกให้การยอมรับว่ามีความเสมอภาค ถูกต้องเป็นธรรม

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือในหลักความดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละอดทน เป็นต้น

3. หลักความโปร่งใส คือ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของรัฐ ในภาคประชาชนนั้นต้องไม่มีทัศนคติต่อการคอรัปชั่นว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยกันลดปัญหาเรื่องทุจริต

4. หลักการมีส่วนร่วม คือ ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5. หลักความรับผิดชอบ คือ เจ้าหน้าที่รัฐมุ่งให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนและหากเกิดความผิดพลาดขึ้นก็พร้อมที่จะแก้ไข

6. หลักความคุ้มค่า คือ การตระหนักว่าทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ภาครัฐจะบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าในระดับสากลโลก


By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 148 ครั้ง 2022-09-30 09:12:09

Comment แสดงความคิดเห็น