วัตถุประสงค์และขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการวัตถุประสงค์และขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ


1. เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และกำหนดแผนปฏิบัติราชการรายปีให้สามารถรองรับกับความต้องการความหวังของผู้รับบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและความท้าทายของโลก

2. เพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน จากผู้บริหารไปสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

3. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ได้

4. เพื่อลดความผิดพลาด และความซ้ำซ้อน รวมถึงป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน

5. เพื่อจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า

6. เพื่อเป็นการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานและดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงเกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่หน่วยงาน

7. เพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มีกระบวนการจัดทำตามแผนภูมิด้านล่าง


กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ*********************************


วรรณวิภา วีระพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 3043 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น