โปรไฟล์ของ : ลัดดา บุญงาม

บทความทั้งหมด : 39 บทความ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

การเดินทางโดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบิน
ผู้เข้าชม 787 ครั้ง 2022-09-29 10:30:28


เงื่อนไขการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง

เงื่อนไขการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง

เงื่อนไขการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ผู้เข้าชม 725 ครั้ง 2022-09-29 10:16:02

การเดินทางกลับภูมิลำเนา

การเดินทางกลับภูมิลำเนา

การเดินทางกลับภูมิลำเนา
ผู้เข้าชม 1167 ครั้ง 2022-09-29 10:01:29

การเดินทางไปราชการประจำ

การเดินทางไปราชการประจำ

การเดินทางไปราชการประจำ
ผู้เข้าชม 437 ครั้ง 2022-09-29 09:53:09


การเดินทางไปราชการชั่วคราว

การเดินทางไปราชการชั่วคราว

การเดินทางไปราชการชั่้วคราว
ผู้เข้าชม 393 ครั้ง 2022-09-29 09:37:30


การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม

การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม

ที่พัก,ค่าเบี้ยเลี้ยง
ผู้เข้าชม 1042 ครั้ง