นางสาวลัดดา บุญงาม

Miss Ladda Bunngam


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดา บุญงาม

Name-Surname : Miss Ladda Bunngam

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 03-10-2554