บุคลากรงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

    

 

        

นายก่อกานต์  ประเสริฐ

วิศวกรโยธา

หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 นายสุวัฒน์  หนูวรรณ

วิศวกรโยธา

 

 นางสาวอัจฉรา  เภรีภาส

 สถาปนิก

 

 

 

 

                                                            

 นางสาวบุรณี เสลา

สถาปนิก


 นายวิญญู  ยุติธรรม


 

 
     
 ส่วนงานพลังงาน    
     
     

นายสัญชัย  สุขพันธ์

 

 

 

 
 

 

 
 ส่วนงานดูแลภูมิทัศน์ภาพรวม

 

 
 

 

 
 นางสาวสายฝน  เตระไชย

 

นางสาวยุพดี  จอมพงศ์ 
 

 

 
 

 

 
นางสาวศราวดี  ธรรมโชติ 

นางสาวอภิญญา  สุขเอียด 

 นายอภิชาติ  เกษร
 

 

 
 

 

 
นายนิกรณ์  ศรสิริ 

นายนิกรณ์  วุฒิมานพ 

 นายอนันตพงศ์  เดชเดโช