บุคลากรงานพัสดุ
 

นางสาวโสภิตา  ยังเจ็ก

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หัวหน้างานพัสดุ 

(e-portfolio)

 

นางสาวอวยพร  เจริญพร

พนักงานพัสดุ

(e-portfolio)

 


นางพรทิพา  อุมารี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(e-portfolio)

 


   

นางสาววัชราภรณ์  ลิ่มพันธ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(e-portfolio)

 

นางสาวโสภิตา  เพ็งประพันธ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติก

(e-portfolio)

 

 นางสาวณัฐณิชา  จันทรัตนา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(e-portfolio)

 

 

นางกันต์ณัฐชา  กิจบรรณ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 (e-portfolio)

 

 

นางสาวสุกัญญา  กายแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  (e-portfolio)