ทำเนียบงานนิติการและการเจ้าหน้าที่

 

 


 http://race.nstru.ac.th/home/e-hrms/person_images/2107.jpg

 นางสาวศรีสุดา  มีจันทร์แก้ว

Miss Srisuda  Meejunkaew
ตำแหน่ง : บุคลากร
หัวหน้างานนิติการและการเจ้าหน้าที่

♦ (รายละเอียด) ♦ 

 

 

 

http://race.nstru.ac.th/home/e-hrms/person_images/1622.jpg      

                                         http://race.nstru.ac.th/home/e-hrms/person_images/2028.jpg                                         http://race.nstru.ac.th/home/e-hrms/person_images/2107.jpg                    


           

                               

นางสาวทิพพาภรณ์ วัฒโน
Miss Thippaporn Wattano
ตำแหน่ง : บุคลากร                       
ระดับตำแหน่ง : ชำนาญการ

 ♦ (รายละเอียด) ♦

     นางสาวพจนารถ หอมประสิทธิ์
     Miss Pothjanart Homprasit
     ตำแหน่ง :บุคลากร

     ♦ (รายละเอียด) ♦
 นางสาวศรีสุดา มีจันทร์แก้ว
Miss Srisuda Meejunkaew
ตำแหน่ง :บุคลากร

♦ (รายละเอียด) ♦ 
 นางสาวอัญชิสา พริกบุญจันทร์ 
Miss Unchisa Prigbunchan
ตำแหน่ง : นิติกร

♦ (รายละเอียด) ♦
                                                                                                                                                                            
 นางสาวนฤมล วิเวกอรุณ 
Miss Narumon Vivakearoon
ตำแหน่ง : บุคลากร
♦ (รายละเอียด) ♦
นางสาวศิวพร ระเห็จหาญ 
Miss siwaporn Raheshan
ตำแหน่ง : บุคลากร 
♦ (รายละเอียด) ♦