ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
“รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจบริการ”

วิสัยทัศน์
“กองกลาง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
กองกลางเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจดังนี้
1. สร้างจิตสำนึกในการให้การบริการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนและให้บริการด้านต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีระบบเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย