Notice: Undefined variable: code in /var/www/html/nstru_portal/iau/module/md_photo_news/news.php on line 5
ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5
ประชุมเปิดตรวจการสอบทานรายงานทางการเงิน (งานบัญชี) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (23 ธ.ค.2565)

ข่าววันที่: 26 ธ.ค. 2565
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 (20 ธ.ค.2565)

ข่าววันที่: 26 ธ.ค. 2565
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 (18 พ.ย.2565)

ข่าววันที่: 26 ธ.ค. 2565
โพสโดย:
ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (วันที่ 27 ตุลาคม 2565)

ข่าววันที่: 01 พ.ย. 2565
โพสโดย:
ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (วันที่ 26 ตุลาคม 2565)

ข่าววันที่: 31 ต.ค. 2565
โพสโดย:
ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)

ข่าววันที่: 31 ต.ค. 2565
โพสโดย:
ประชุมปิดตรวจติดตามกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (16ก.ย.65)

ข่าววันที่: 27 ก.ย. 2565
โพสโดย:
ประชุมเปิดตรวจติดตามกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (7ก.ย.65)

ข่าววันที่: 27 ก.ย. 2565
โพสโดย:
ประชุมเปิดตรวจการสอบทานด้านการควบคุมเงินทดรองจ่ายงานการเงิน และงานบัญชี (8 มิถุนายน 2565)

ข่าววันที่: 27 ก.ย. 2565
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2565

ข่าววันที่: 27 ก.ย. 2565
โพสโดย: