บุคลากร
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสอางเนตร   ทินนาม 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


 

                 

                  

นางสาววิมล   เรียนสุด 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์  แสงทอง  

นักตรวจสอบภายใน 

(ว่าง)

นักตรวจสอบภายใน