ติดต่อเรา
การติดต่อ:

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

โทรศัพท์: 075-809869 โทรศัพท์ภายใน IP Phone 9869, 6101