ติดต่อเรา
การติดต่อ:

หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1  หมู่ 4  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280

โทรศัพท์: 075-845528 โทรศัพท์ภายใน 5113