ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

        “ยึดหลักธรรมาภิบาล  เพิ่มคุณค่างานตรวจสอบภายใน”

 

วิสัยทัศน์                

        เป็นหน่วยงานคุณภาพ ให้บริการความเชื่อมั่นและคำปรึกษาต่อผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง  

 

พันธกิจ

           1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

           2. ให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ

           3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของหน่วยงาน 

           4. พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติการตรวจสอบภายใน