ประวัติ

        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 4 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

        พ.ศ.2531–2532 กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการ  มีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบเพื่อสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2552  เพื่อเสนอข้อมูลและให้บริการต่อฝ่ายบริหารให้เกิดความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้  มีการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี  มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง  ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดวางระบบและดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยให้มีระบบการตรวจสอบภายในทั้งด้านการดำเนินงาน การเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  และเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการบริหารนโยบายกำกับดูแลภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

         1. นายสุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์               ประธานกรรมการตรวจสอบ
         2. นายเดชา  กังสนันท์ กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ
         3. นายวรวงค์  ระฆังทอง กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ
         4. นางวัลนา  ภู่สำลี      กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ
         5. นายรุจาธิตย์  สุชาโต กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ
         6. นางสาวสอางเนตร  ทินนาม           เลขานุการ

        บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน  ดังนี้

         1. นางสาวสอางเนตร  ทินนาม          ตำแหน่ง    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน     
         2. นางสาววราภรณ์  แสงทอง  ตำแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน
         3. นางสาววิมล  เรียนสุด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป