ข่าว/ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 (ที่ กค 0409.2/ว 55 ลว. 16 มีนาคม 2566)
วันที่ : 04 เม.ย. 2566
โดย :
หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
วันที่ : 10 มี.ค. 2565
โดย :
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร
วันที่ : 27 ม.ค. 2565
โดย :
แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่ : 04 ส.ค. 2564
โดย :
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564)
วันที่ : 02 ส.ค. 2564
โดย :
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
วันที่ : 22 ก.ค. 2564
โดย :
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (กรมบัญชีกลาง)
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
หลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม (ว 254)
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ.2562
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
วันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :

[1]