นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์

Miss Suphat Rittirat


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

suphat.nstru@gmail.com

NSTRU Blog

ประวัติการทำงาน1. หน่วยงาน / บริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

แผนก/สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เริ่มต้น : 2562-05-17

วันที่สิ้นสุด :

รายละเอียด :


2. หน่วยงาน / บริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กำกับงานหอสมุดกลาง)

แผนก/สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่เริ่มต้น : 2561-07-16

วันที่สิ้นสุด : 2564-11-23

รายละเอียด :


3. หน่วยงาน / บริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาชีววิทยา

แผนก/สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เริ่มต้น : 2561-04-26

วันที่สิ้นสุด :

รายละเอียด :


4. หน่วยงาน / บริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง : อาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ปฏิบัติราชการ ชดใช้ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ)

แผนก/สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เริ่มต้น : 2556-07-15

วันที่สิ้นสุด : 2585-09-30

รายละเอียด :