นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์

Miss Suphat Rittirat


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

suphat.nstru@gmail.com

NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเอก : ชีววิทยา

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ปร.ด.(ชีววิทยา)


2. ระดับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเอก : พฤกษศาสตร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.ม.(พฤกษศาสตร์)


3. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)