นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์

Miss Suphat Rittirat


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

suphat.nstru@gmail.com

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์

Name-Surname : Miss Suphat Rittirat

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 15-07-2556