รายวิชาที่สอน1. ปีการศึกษา : 2/2563

วิชา : 5011102 ปฐพีวิทยา

หน่วยกิต : 3(2-2-5)

บรรยาย : 3 ชม.   ปฏิบัติ : 3 ชม.

จำนวนนักศึกษา : 18 คน

รายละเอียด : ความสำคัญของดิน การกำเนิด องค์ประกอบ สมบัติต่างๆ ของดินทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การสำรวจและจำแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางดินและสิ่งแวดล้อม