การศึกษา1. ระดับ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเอก : พืชศาสตร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ปร.ด.(พืชศาสตร์)


2. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)


3. ระดับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาเอก : เกษตรศาสตร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วศ.ม.(เกษตรศาสตร์)