นางสาวสุภาพร อ่อนนวน

Miss Supaporn Onnual


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

supaporn_onn@nstru.ac.th

NSTRU Blog

งานและแผนงาน1.ครั้งที่ : 1/2561

ประเภท : งานหลัก

หัวข้อหลัก : งานดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ

หัวข้อย่อย : งานดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 75 ระดับ 2 ร้อยละ 75 - 79 ระดับ 3 ร้อยละ 80 - 84 ระดับ 4 ร้อยละ 85 - 89 ระดับ 5 ร้อยละ 90 ขึ้นไป

Linkไฟล์หลักฐาน :