นางสาวสุภาพร อ่อนนวน

Miss Supaporn Onnual


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

supaporn_onn@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร อ่อนนวน

Name-Surname : Miss Supaporn Onnual

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-11-2556