แนวทางการประยุกต์ใช้ BIG DATA

-แนวทางการประยุกต์ใช้-BIG-DATA

แนวทางการประยุกต์ใช้ BIG DATA แบ่งออกได้เป็น 4 แนวทาง ดังนี้

        1. การคาดการณ์จากข้อมูลปัจจุบัน (Nowcasting) จากวิธีการเดิมเราใช้ข้อมูลในอดีตมาทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Forecasting) แต่การวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Big Data จะเปลี่ยนเป็นการใช้ข้อมูลปัจจุบันหรือข้อมูลที่รวดเร็วแทนเพื่อทำให้สามารถคาดการณ์ได้รวดเร็วขึ้น

        2. การคาดการณ์จากพฤติกรรมการค้นหา (Search Behavior) โดยการใช้ข้อมูลจากคำที่มีการค้นหาในอินเทอร์เน็ตในแต่ละช่วงเวลาเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อให้สะท้อนถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน

        3. การคาดการณ์จากข้อมูลเชิงลึก (Information Insight) เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของข้อมูลทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้

        4. การคาดการณ์จากการทุจริต (Fraud Detection / Prevention) เป็นการต่อยอดผลลัพธ์ที่ได้จากความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึก โดยการสังเกตพฤติกรรมการเดินทางของข้อมูลทำให้ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นและหาวิธีป้องกันได้ทันเวลา 

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : อื่นๆ

ผู้เข้าชม 151 ครั้ง 2022-04-11 03:25:48