ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

วันที่: 11 กันยายน 2566  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.สมจินต์ จ่างทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

การประชุมมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย พิจารณาการขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี และพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณจากบัญชีกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมและรับรองการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

      
    
คำสำคัญ: คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จำนวนการเข้าอ่าน: 2200