ข่าว/ประชาสัมพันธ์
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
โดย :
การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อ)
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ธานี จินตสุทธิศักดิ์
วันที่ : 17 พ.ค. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ : 13 พ.ค. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 03 พ.ค. 2567
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่เวียน/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
วันที่ : 03 พ.ค. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01 พ.ค. 2567
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัย ปี 2568 - 2571
วันที่ : 23 เม.ย. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ขยายเวลาการรับสมัครและรับการเสนอชื่อเพิ่มเติม)
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10 เม.ย. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ : 27 มี.ค. 2567
โดย :
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ : 26 มี.ค. 2567
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567
วันที่ : 20 มี.ค. 2567
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 13 มี.ค. 2567
โดย :
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ปี 2567 ดร.วิเชียร มันแหล่
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
โดย :

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11