อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

                พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

                 มาตรา  18  สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่  ดังนี้

                (1)  กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
                (2)  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ  ก็ได้
                (3)  กำกับมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย  และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
                (4)  อนุมัติให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร
                (5)  พิจารณาการจัดตั้ง  การรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  สำนัก  ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
                (6)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
                (7)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
                (8)  พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ
                (9)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการสำนัก  และผู้อำนวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
                (10)  แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
                (11)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
                (12)  ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เกี่ยวกับการบริหารการเงิน  การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
                (13)  พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
                (14)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
                (15)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
                (16)  ส่งเสริม  สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
                (17)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ