กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

 

รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข

 ประธานกรรมการ

 

      

รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร 

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล

 รศ. เกษม ช่วยพนัง ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา 
กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ
       
   ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ         นางสาวสุดใจ สุขคง  
   ผู้ช่วยเลขานุการ           ผู้ช่วยเลขานุการ