กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

 ประธานกรรมการ

 

                   

รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์  มีสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา 
กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ
       
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์  แก้วอ่อน         นางสาวสุดใจ สุขคง  
   ผู้ช่วยเลขานุการ           ผู้ช่วยเลขานุการ