กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ดร.สมจินต์ จ่างทอง 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

      วาระการดำรงตำแหน่ง         18 มิ.ย.2564 - 17 มิ.ย.2567 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

(วาระในการดำรงตำแหน่ง 18 มิ.ย.2564 - 17 ม.ย.2567)

 

 

     
       

พลตรีอนุสรณ์ โออุไร

รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ

พ.ต.ท.สุพจน์ คงนาลึก

      กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                  

รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 
       

        นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

            นางวีรวรรณ เวศอุไร

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

               ดร.ดนัย บุญชูวงศ์

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 
 

 

   
               นายภพปภพ ใจอารีย์

  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                    นายวีระชัย ชะอุ่ม

  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

               นางวันวิสา แพรกทอง

  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 
       
 

นางสมศรี รัตนบุรี

 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 
   
       
       
 
 

 กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 ดร.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภานักศึกษา

 

 

 

 

 

 นายสุริยา ชวดชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการโดยตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 นายธนโชติ เพชรสังฆาต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 รศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ
รองอธิการบดี