กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

 (วาระในการดำรงตำแหน่ง 28 ตุลาคม 2566 - 4 เมษายน 2569)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพร  นิลแสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการประเภทข้าราชการ

 

 

  (วาระในการดำรงตำแหน่ง   5 เมษายน 2566 - 4 เมษายน 2569)

 

 

 

 

 


 

 

 

ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ

 

 

 

 

       

 

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ  

 

 (วาระในการดำรงตำแหน่ง  5 เมษายน 2566 -  4 เมษายน 2569)

 

 

   ผศ.ดร.พีระพงค์  สุจริตพันธ์

 

       ดร.ภูมิชัย สุวรรณดี

 

                     ดร.สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ

 

             นายเกรียงไกร  ข่ายม่าน

 

       
ผศ.ดร.สุภาพร สุทิน ดร.วรภัทร แป้นประดิษฐ อ.กรีฑา แก้วคงธรรม

ผศ.อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร

       
       
นายวิศรุต  ช่วยจันทร์

นายเอกลักษณ์  กาญจนเพ็ญ

อ.มนตรี  เรืองประดับ

นายธีรยุทธ ชะนิล

       

ผศ.พัชรินทร์  อินทมาส

 

ผศ.พงศ์ประสิทธิ์  อ่อนจันทร์
 ผศ.ดร.ทยา  เตชะเสน์

 

ดร.นราพงศ์  ช่วยชัย
 
นายสุนา  ผาด่านแก้ว


ดร.ศุภฤกษ์  กาธรรมณี
ผศ.วิชิต จรุงสุจริตกุล