กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

 (วาระในการดำรงตำแหน่ง  6 มีนาคม 63 - 5 มีนาคม 66)

ครบวาระอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

(วาระในการดำรงตำแหน่ง  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการประเภทข้าราชการ

 

 

  (วาระในการดำรงตำแหน่ง  6 มีนาคม 63 - 5 มีนาคม 66)

 

 

 

 

 


 

 

 

ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ

 

 

 

 

       

 

กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ  

 

 (วาระในการดำรงตำแหน่ง  6 มีนาคม 63 - 5 มีนาคม 66)

 

 

     
       
ผศ.ดร.สุภาพร สุทิน อ.คมกฤช แก่นทอง อ.กรีฑา แก้วคงธรรม

ดร.วีรพล ปานศรีนวล

       
       
อ.ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร

ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี

อ.มนตรี  เรืองประดับ

อ.ชัชวาลย์ รัตนพันธ์

       
 อ.ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน ผศ.วิชิต  มาลาเวช อ.วัสสา รวยรวย อ.อดิศร ไกรนรา
       
       
อ.นราพงศ์ ช่วยชัย  ดร.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี  อ.กนกภักดิ์ บุญสิทธิ์  อ.สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ
       
       
อ.ญาดา จุลเสวก ดร.ภูมิชัย สุวรรณดี    
       
 

 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 (วาระในการดำรงตำแหน่ง  6 มีนาคม 63 - 5 มีนาคม 66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ.วรเวช ว่องศิริ