กรรมการสภาวิชาการ
 

ประธานสภาวิชาการ

 
 
 

 

 

ดร.สมปอง รักษาธรรม

 

 

 รักษาราชการแทนอธิการบดี

 
           
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (วาระการดำรงตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 27 กุมภาพันธ์ 2569)
           
         
 
ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต

รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

รศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย   รศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
           
           
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ
(วาระในการดำรงตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 27 กุมภาพันธ์ 2569)
           
           
ดร.โสภณ ชุมทองโด ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน ผศ.ดร.เบญจพร ชนะกุล ดร.อุมาพร กาญจนคลอด ดร.ใยฟ้า  ตระกูลสันติ ผศ.ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี
       
   
    กรรมการและเลขานุการ
สภาวิชาการ
 
 
       
     ผศ.ดร.วิชิต  สุขทร  
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษาและกิจการนักศึกษา