องค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

           พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
           มาตรา  16  ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี
สภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
           (1)  นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง

           (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  ได้แก่  อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
           (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยสำนัก  ผู้อำนวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
           (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย  และมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม  (3)
           (5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (2)  (3)  และ  (4)  ทั้งนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การปกครองส่วนท้องถิ่น  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และด้านอื่นๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

            ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (3)  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยคำแนะนำของอธิการบดี

            ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

            คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตาม  (3)  (4)  และ  (5)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย