คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
   

 

  นายกสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร 

นายกสภามหาวิทยาลัย

 

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 ดร.ฐาปนา บุญหล้า

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 

 


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตำแหน่งอธิการบดี

 

 

 

 

  ดร.สมปอง รักษาธรรม

 

   รักษาราชการแทนอธิการบดี

 

   

 

   

 

 

นายสิทธิพร  นิลแสง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

วาระการดำรงตำแหน่ง 28 ตุลาคม 2566 - 4 เมษายน 2569

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

ดร.สมจินต์ จ่างทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระการดำรงตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  (วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)  
 
       
ดร.ฐาปนา  บุญหล้า ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
       
       
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  นายเดชา  กังสนันท์
       
       
นายสกล จันทรักษ์ นายวินัย ทิพย์สุวรรณ รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล  
       
       
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 (วาระในการดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2566 - 7 พฤศจิกายน 2569)  
       
ผศ.ดร.วิชิต สุขทร อ.ดร.วิเชียร  มันแหล่ ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ รศ.ดร.บำรุง  ศรีนวลปาน
       
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
    (วาระในการดำรงตำแหน่ง 30 สิงหาคม 2566 - 29 สิงหาคม 2569)  
       
ผศ.วิชิต จรุงสุจริตกุล อ.วรเวช  ว่องศิริ ผศ.สรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์
ผศ.ดร.ทยา  เตชะเสน์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์  แก้วอ่อน

รองอธิการบดี

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   

 

 

 

 

 
       ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                
 

                                      อ.ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ 

                                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย