คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
   

 

  นายกสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร 

 

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

   ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

 

 


กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตำแหน่งอธิการบดี

 

 

 

 

  ดร.สมปอง รักษาธรรม

 

   รักษาราชการแทนอธิการบดี

 

   

 

   

 

 

ครบวาระอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

ดร.สมจินต์ จ่างทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระการดำรงตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  (วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)  
 
       
ศ.ดร.ฐาปนา  บุญหล้า ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
       
       
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  นายเดชา  กังสนันท์
       
       
นายสกล จันทรักษ์ นายวินัย ทิพย์สุวรรณ รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล  
       
       
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
 (วาระในการดำรงตำแหน่ง 3 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2566)  
       
ผศ.ดร.วิชิต สุขทร ผศ.สุชาดา การะกรณ์ ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
       
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
    (วาระในการดำรงตำแหน่ง 17 มิถุนายน 2563-16 มิถุนายน 2566)  
       
อ.ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ ดร.นราพงศ์ ช่วยชัย ผศ.ดร.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน
อ.วรเวช ว่องศิริ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

รองอธิการบดี

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   

 

 

 

 

 
       ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                
                                        อ.ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ