พันธกิจ

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
2. ติดตามการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานนำไปปฏิบัติ
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ