วิสัยทัศน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ คุณธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน