ประวัติความเป็นมา

                                      ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสภามหาวิทยาลัย  โดยกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะอีกหลายประการ  และที่สำคัญคือ อำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  การออกกฎ  ระเบียบ   ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษา  และการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  การเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  ตลอดจนการแต่งตั้งถอดถอนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ  เช่น  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เป็นต้น

               เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554  ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ได้มีมติให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยและงานอื่นๆ ที่จำเป็นหรือสภามหาวิทยาลัยกำหนด

                               สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านนโบาย งบประมาณ มาตรฐานทางวิชาการ และการกำกับดูแลงานบริหารของมหาวิทยาลัย  ซึ่งนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และยังมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  ตลอดจนกฎหมายที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   และประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ประกาศไว้แล้ว