ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2567 (23 เม.ย.67)

วันที่: 25 เมษายน 2567  

หน่วยตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผ่านระบบ Video Conference  โดยมีนายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุม และมีคณะกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ซึ่งในการประชุมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  และพิจารณาระเบียบวาระอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

1.

นายสุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นายเดชา  กังสนันท์              

คณะกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

นางวัลนา  ภู่สำลี  

คณะกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ

4.

นายรุจาธิตย์  สุชาโต            

คณะกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ

5.

นางสาวสอางเนตร  ทินนาม

เลขานุการ

6.

นางสาววราภรณ์  แสงทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

7.

นางสาววิมล  เรียนสุด         

เจ้าหน้าที่จัดประชุม
 

 

      
      
   
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 76